NABÓR DO SZKOŁY

W naszej szkole będziesz miał szansę na swój własny sukces edukacyjny. Szczególną troską otaczamy naszych uczniów  poprzez:

- indywidualizację procesu kształcenia,
- organizację zajęć wyrównawczych,
- udział w programach profilaktycznych,
- życzliwość i pomoc dla każdego.

W roku szkolnym 2017/2018 planujemy uruchomienie następujących kierunków kształcenia:
LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE:

• klasa mundurowo – policyjna z planowanym rozszerzonym językiem  obcym oraz językiem polskim, historią lub wiedzą o społeczeństwie. W klasie tej realizowane będą  dodatkowe zajęcia z edukacji policyjnej. Jako uczeń naszej szkoły będziesz mógł uczestniczyć w specjalnie dla Ciebie zorganizowanych kursach: samoobrony, strzelectwa i pływania.  W poszukiwaniu innych, atrakcyjnych dla Ciebie propozycji nawiązaliśmy współpracę z XV Sieradzką Brygadą Wsparcia Dowodzenia, Komendą Powiatową Policji w Sieradzu, Powiatową Komendą Państwowej Straży Pożarnej oraz z Zakładem Karnym w Sieradzu. Taka współpraca i opieka patronacka podnosi rangę kształcenia i uatrakcyjnia zajęcia. Zaplanowaliśmy dla Ciebie szereg wykładów, warsztatów i wyjazdów edukacyjnych.

• klasa turystyczno-sportowa z planowanym rozszerzonym językiem obcym, biologią i geografią, przygotowującą uczniów do kontynuowania nauki  na kierunkach: turystyka, hotelarstwo i AWF.  W tej klasie uczniowie zdobywają wiedzę z zakresu wykorzystania walorów turystycznych regionu, utworzenia własnej działalności agroturystycznej . W trakcie nauki oprócz wielu bezpłatnych zajęć pozalekcyjnych, np . SKS, realizowane będą odpłatnie dla chętnych dodatkowe zajęcia, m.in. nauka jazdy konnej.
W ramach lekcji geografii poszerzone zostaną zagadnienia z zakresu geografii turyzmu
w odniesieniu do rozwoju turystyki w regionie, m. in.:
- Potencjał turystyczny regionu,
- Walory turystyczne regionu,
- Baza noclegowa i gastronomiczna,
- Turystyka kwalifikowana i agroturystyka.
W ramach lekcji biologii poszerzone zostaną zagadnienia z zakresu ekologii, biogeografii,
biotechnologii oraz różnorodności biologicznej naszego obszaru:
ekologia i formy ochrony przyrody w naszym regionie,
zastosowanie biotechnologii,
różnorodność fauny i flory regionu,
W ramach realizacji wyżej wymienionych zagadnień tematycznych przeprowadzone zostaną dodatkowe zajęcia o charakterze terenowym:
- zajęcia w ujeżdżalni koni w Tomisławicach,
- rajd/wycieczka wokół zbiornika Jeziorsko,
- rajd/wycieczka do Ostrowa Warckiego „Przystań",
- wyjazd do gospodarstwa agroturystycznego,
- rajd pieszy organizowany w porozumieniu z PTTK.,
- zajęcia w wybranych przedsiębiorstwach i zakładach produkcyjnych w naszym rejonie m.in. Stacja Uzdatniania Wody w Warcie, ZWKiK,
- zwiedzanie zabytków w okolicy: dwór w Tubądzinie, zabytki sakralne
- współpraca z Muzeum Miasta i Rzeki Warty - zwiedzanie wystaw, udział w prelekcjach, spotkaniach autorskich

Do Twojej dyspozycji będą: sala gimnastyczna, siłownia i pełnowymiarowe boisko. W ramach zajęć pozalekcyjnych skorzystasz z oferty Szkolnego Klubu Sportowego, który proponuje udział w grach zespołowych, zajęciach fitness i wielu innych dyscyplinach.
• klasa pedagogiczno-dziennikarska z planowanym rozszerzonym językiem polskim, językiem obcym i innym przedmiotem do wyboru.
Klasa stanowi przepustkę na takie kierunki jak: dziennikarstwo, PR, filologia polska, marketing i reklama, kulturoznawstwo, pedagogika, resocjalizacja, socjologia oraz edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna.
W ramach zajęć dodatkowych prowadzone będą warsztaty dziennikarsko - medialne, elementy edukacji filmowej. Uczniowie poznają warsztat pracy dziennikarza prasowego i radiowego, podstawowe gatunki dziennikarskie, zasady redakcyjnego opracowania tekstów z wykorzystaniem technologii informacyjnej oraz publicznego zabierania głosu. Uczniowie włączą się w prowadzenie audycji przez radiowęzeł oraz w wydawanie gazetki szkolnej. Będą wykonywać zdjęcia i materiały video do aktualizacji strony internetowej szkoły. Planujemy również nawiązać współpracę z lokalnymi mediami i przeprowadzić spotkania z redaktorami prasowymi, radiowymi i telewizyjnymi.
W ramach profilu klasy odbywać się będą także: zajęcia z pedagogiki i kurs organizatora turystyki.
Uczniowie będą mogli aktywnie uczestniczyć w akcjach wolontariatu w lokalnych placówkach oświatowych i ośrodkach pomocy społecznej (świetlice środowiskowe, domy seniora).
Przy realizowaniu zajęć współpracujemy z:
Poradnią Psychologiczno – Pedagogiczną w Warcie
Zespołem Szkół Specjalnych w Warcie
Fundacją Dr Clown – Oddział Sieradz
Domem Opieki im. św. Franciszka przy klasztorze sióstr Bernardynek w Warcie
Udział w warsztatach i szkoleniach realizowanych z udziałem partnerów lokalnych.
TECHNIKUM w zawodach:
- technik informatyk,
- technik turystyki wiejskiej.
Technik informatyk - w trakcie nauki zdobędziesz wiedzę o sieciach komputerowych oraz bazach danych. Nauczysz się wszystkiego co konieczne na temat witryn internetowych oraz administracji bazami danych. Zdobyta wiedza oraz kwalifikacje pozwolą Ci podjąć pracę w firmach sektora IT lub działach informatycznych dużych organizacji biznesowych.
Jako technik informatyk będziesz zajmował  się doborem, instalacją i prawidłowym konfigurowaniem sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem oraz projektowaniem i administrowaniem lokalnymi sieciami komputerowymi. Specjalista w tym zawodzie:
- instaluje systemy operacyjne, własne programy i aplikacje w komputerach
- prowadzi prace serwisowe sprzętu komputerowego,
- projektuje i administruje bazami danych,
- obsługuje lokalne sieci komputerowe,
- tworzy witryny internetowe.

Po ukończeniu nauki będziesz mógł podjąć pracę w:
- firmach informatycznych,
- serwisach komputerowych,
- działach IT

Technik turystyki wiejskiej - to nowy zawód, poszukiwany na krajowym rynku pracy. Turystyka wiejska wykorzystuje walory obszarów wiejskich, takie jak: przyroda, krajobraz, zabudowa, zwierzęta i kultura. Zawód technik turystyki wiejskiej przygotowuje zatem do organizowania turystom pobytu na terenach wiejskich, łącznie z ich zakwaterowaniem i wyżywieniem.
Zawód technik turystyki wiejskiej wpisuje się w bogate walory turystyczne naszego regionu. Położenie gminy Warta, nieopodal zbiornika Jeziorsko stwarza dogodne warunki do rozwoju działalności agroturystycznej.
Proponowany zawód przygotowuje do:
- prowadzenia gospodarstw agroturystycznych,
- obsługi klientów turystyki wiejskiej,
- promowania i sprzedaży usług turystycznych
- prowadzenia produkcji i hodowli w gospodarstwie,
- organizowania usług żywieniowych i noclegowych w agroturystyce.
W ramach programu kształcenia zdobędziesz wiedzę na temat gatunków roślin i zwierząt, technik uprawowych i obsługi urządzeń rolniczych.Nabędą znajomość prawa świadczenia usług turystycznych, zasad i narzędzi marketingu w branży turystyki wiejskiej.
Po ukończeniu tego kierunku znajdziesz pracę w:
- gospodarstwach agroturystycznych,
- ekologicznych gospodarstwach rolnych,
- hotelach, pensjonatach i biurach podróży.

Jako absolwent technikum uzyskasz kwalifikacje rolnicze niezbędne do:
- dziedziczenia ziemi rolnej,
- zakupu ziemi i prowadzenia gospodarstwa rolnego
- otrzymywania dotacji unijnych.

BRANŻOWA SZKOŁA I stopnia
Powoli zmienia się mentalność ludzi, a uczniowie zawodówek przestają być odbierani jako ci gorsi. Wręcz przeciwnie - zaczynają być postrzegani jako osoby świadomie wybierające swoją drogę zawodową.
Proponujemy Ci zatem naukę w szkole branżowej I stopnia, po której będziesz mógł zdobyć pierwszą kwalifikację zawodową, np. mechanika pojazdów samochodowych.
Absolwenci tej szkoły będą mogli kontynuować naukę w szkole branżowej II stopnia, w celu uzyskania wykształcenia średniego branżowego. Po II stopniu będziesz mógł przystąpić do matury zawodowej i pójść na wyższe studia zawodowe.
Proponowane kierunki kształcenia w Branżowej Szkole I stopnia to: mechanik pojazdów samochodowych, mechanik motocyklowy, elektromechanik pojazdów samochodowych, blacharz samochodowy, ślusarz, stolarz, cieśla, kucharz, cukiernik, piekarz, krawiec, elektryk, sprzedawca, fryzjer, murarz-tynkarz, lakiernik, monter sieci, instalacji i urządzeń sanitarnych, rolnik, ogrodnik i inne.
Kandydat wybiera jeden język obcy spośród angielskiego lub niemieckiego oraz dokonuje wyboru zakładu pracy, w którym będzie odbywał praktyki zawodowe. Praktyki zawodowe mogą być także realizowane w Centrum Edukacji Zawodowej w Sieradzu.
Szkoła wspomaga kandydatów udzielając informacji o pracodawcach przyjmujących pracowników młodocianych.
Każdy zawód ma 3-letni cykl kształcenia, który kończy się egzaminem potwierdzającym kwalifikacje zawodowe.
Nauka przedmiotów ogólnokształcących odbywa się w budynku naszego zespołu szkół, natomiast nauka przedmiotów zawodowych u wybranego pracodawcy, ewentualnie w Centrum Edukacji Zawodowej w Sieradzu.

Galeria: klik