Prelekcja z policjantem

12 grudnia 2017 roku dla uczniów Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Warcie została zorganizowana prelekcja.
Pan Policjant omówił następujące tematy:

  1. Ogólne pojęcie przestępstwa, w tym zakres odpowiedzialności czynu zabronionego - omówienie i przybliżenie zagadnienia dotyczącego podmiotu przestępstwa w tym wieku sprawcy, rozróżnienie przestępstwa od wykroczenia, omówienie zakresu odpowiedzialności za czyny karalne osób, które ukończyły w chwili popełnienia przestępstwa 17 lat oraz w jakich okolicznościach odpowiedzialność karną ponosi nieletni.
  2. Postępowanie z osobami nieletnimi – omówienie postępowania z nieletnimi w przypadku popełnienia czynu karalnego wypełniającego znamiona przestępstwa, omówienie kwestii związanych z demoralizacją nieletniego.
  3. Cyberprzemoc – omówienie zagadnień związanych z przemocą z użyciem technologii informatycznych i komunikacyjnych, zakres odpowiedzialności karnej za czyn z art. 190a Kodeksu Karnego (stalking), znamiona przestępstwa, czynności podejmowane przez policję w zakresie ścigania sprawców wskazanego typu przestępstw.
  4. Zagadnienia dotyczące ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii – omówienie zakresu odpowiedzialności karnej związanej z posiadaniem, udostępnieniem środków odurzających i substancji psychotropowych, podejmowane działania policyjne.

 

Poszczególne tematy zostały poparte przykładami z praktyki policyjnej.

Galeria: klik