INFORMACJA O OPŁACIE ZA EGZAMIN MATURALNY

Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Łodzi przypomina, że w dniu 7 marca 2020 r. upływa termin dokonania wpłaty za egzamin maturalny.

Egzamin maturalny z każdego przedmiotu obowiązkowego i przedmiotu dodatkowego na danym poziomie, zarówno w części ustnej, jak i w części pisemnej, jest odpłatny dla:

• absolwentów, którzy po raz trzeci i kolejny przystępują do egzaminu maturalnego z tego samego przedmiotu (nie licząc terminu poprawkowego w sierpniu) oraz
• absolwentów, którzy przystępują do egzaminu maturalnego z tego samego przedmiotu dodatkowego, który w poprzednim roku lub w poprzednich latach zgłaszali w deklaracji, ale nie przystąpili do egzaminu maturalnego z tego przedmiotu.

Opłata za egzamin maturalny z każdego przedmiotu wynosi 50,00 zł i należy ją wpłacić na konto Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Łodzi, ul. Praussa 4, 94-203 Łódź.

Nr konta: 23 1010 1371 0016 6122 3100 0000.

W tytule wpłaty należy podać następujące informacje:

• Typ egzaminu, którego dotyczy opłata (np. opłata za egzamin maturalny)
• Imię, nazwisko i nr PESEL zdającego, który dokonuje wpłaty np. Piotr Nowak, PESEL…
• Nazwy wszystkich przedmiotów , których dotyczy opłata wraz z podaniem poziomu: np. język polski – poziom podstawowy.

Brak informacji w tytule wpłaty może spowodować, że opłata nie zostanie zarejestrowana.

Dowód wniesienia opłaty należy dostarczyć do OKE w Łodzi (osobiście lub pocztą tradycyjną).

Kopię dowodu wniesienia opłaty należy również przedłożyć w szkole.

Aby ułatwić obliczenie kwoty opłaty za egzamin maturalny, pod adresem https://szkoly.komisja.pl/oplaty/ dostępny jest formularz elektroniczny.

Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Łodzi nie wysyła potwierdzenia dokonania wpłaty.

Brak opłaty za egzamin maturalny uniemożliwia przystąpienie do tego egzaminu.

Uwaga! Opłata stanowi dochód budżetu państwa i nie podlega zwrotowi w razie rezygnacji z przystąpienia do egzaminu bądź nieprzystąpienia do egzaminu.