KRYTERIA PRZYJĘĆ KANDYDATÓW DO KLASY PIERWSZEJ PO GIMNAZJUM

 

 

 

 Ustala się następujące zasady przeliczania na punkty ocen z języka polskiego i trzech wybranych zajęć edukacyjnych oraz wyników egzaminu przeprowadzonego w ostatnim roku nauki w gimnazjum, a także sposób punktowania innych osiągnięć kandydatów:

 

1. Maksymalna liczba punktów możliwa do uzyskania w postępowaniu kwalifikacyjnym za oceny z języka polskiego i trzech wybranych przedmiotów, a także za wyniki egzaminu

przeprowadzanego w ostatnim roku nauki w gimnazjum oraz inne osiągnięcia kandydatów –

200 pkt., w tym:

1) liczba punktów możliwych do uzyskania za egzamin przeprowadzony w ostatnim roku

nauki w gimnazjum – 100 pkt.,

2) liczba punktów możliwych do uzyskania za oceny na świadectwie ukończenia

gimnazjum z czterech przedmiotów – języka polskiego i trzech obowiązkowych zajęć

edukacyjnych wskazanych przez szkolną komisję rekrutacyjną oraz za inne osiągnięcia

ucznia wymienione w świadectwie ukończenia gimnazjum – 100 pkt.

 

2. Wyniki egzaminu gimnazjalnego (zawarte w zaświadczeniu o szczegółowych wynikach

egzaminu), wyrażone w skali procentowej dla zadań z zakresu:

1) języka polskiego,

2) historii i wiedzy o społeczeństwie,

3) matematyki,

4) przedmiotów przyrodniczych: biologii, geografii, fizyki i chemii,

5) języka obcego nowożytnego na poziomie podstawowym,

przeliczane są na punkty według zasady, iż z każdego zakresu można uzyskać maksymalnie

20 punktów, czyli jeden procent w każdym z zakresów odpowiada 0,2 punkta.

 

3. Sposób przeliczania na punkty ocen z języka polskiego i trzech wybranych obowiązkowych

zajęć edukacyjnych jest następujący:

1) stopień celujący - 15 punktów

2) stopień bardzo dobry - 13 punktów

3) stopień dobry - 11 punktów

4) stopień dostateczny - 7 punktów

5) stopień dopuszczający - 2 punkty

 

4. Świadectwo ukończenia gimnazjum z wyróżnieniem - 7 punktów

 

5. Sposób przeliczania na punkty innych szkolnych lub pozaszkolnych osiągnięć ucznia z okresu nauki w gimnazjum, umieszczonych na świadectwie ukończenia gimnazjum :

1) uzyskanie tytułu finalisty w konkursach przedmiotowych organizowanych przez kuratora

oświaty (wymienionych w załączniku nr 1):

a) jeden tytuł – 11 punktów,

b) dwa i więcej tytułów – dodatkowo 2 punkty,

2) zajęcie od 1 do 6 miejsca indywidualnie lub od 1 do 4 miejsca zespołowo w konkursach

tematycznych i interdyscyplinarnych co najmniej na szczeblu wojewódzkim (wymienionych

w załączniku nr 2):

a) w jednym konkursie – 6 punktów,

b) w dwóch i więcej konkursach – dodatkowo 2 punkty,

3) zajęcie od 1 do 6 miejsca w zawodach sportowych indywidualnych lub od 1 do 4 miejsca

w rywalizacji zespołowej co najmniej na szczeblu wojewódzkim (w dyscyplinach

wymienionych w załączniku nr 3):

a) w jednej dyscyplinie – 5 punktów,

b) dwóch i więcej dyscyplinach – dodatkowo 2 punkty, albo (w przypadku braku osiągnięć co najmniej na szczeblu wojewódzkim) zajęcie od 1 do 3 miejsca w zawodach sportowych na szczeblu powiatowym (w dyscyplinach wymienionych w załączniku nr 3 do zarządzenia) – 3 punkty,

4) zajęcie od 1 do 3 miejsca w konkursach artystycznych co najmniej na szczeblu powiatowym – 3 punkty,

5) osiągnięcia w aktywności na rzecz innych ludzi, zwłaszcza w formie wolontariatu, albo

osiągnięcia w aktywności na rzecz środowiska szkolnego – 2 punkty.

 

6. Laureaci i finaliści etapu ogólnopolskiego konkursu tematycznego „Papież Słowianin –

Ogólnopolski Konkurs wiedzy o czasach i osobie Karola Wojtyły - Jana Pawła II” otrzymują liczbę punktów przewidzianą w Zarządzeniu Nr 42/2013 Łódzkiego Kuratora Oświaty z dnia 24 września 2013 roku.

 

Załącznik nr 1

 

Wykaz konkursów przedmiotowych dla uczniów gimnazjów organizowanych przez :

 

- Łódzkiego Kuratora Oświaty:

1) języka polskiego,

2) języka angielskiego,

3) języka niemieckiego,

4) języka francuskiego,

5) języka rosyjskiego,

6) historyczny,

7) biologiczny,

8) chemiczny,

9) fizyczny,

10) informatyczny,

11) geograficzny,

12) matematyczny,

13) wiedzy o społeczeństwie

14) wiedzy o sztuce (muzyka, plastyka),

 

- komitety główne konkursów i olimpiad

(punktowane są osiągnięcia kandydatów co najmniej na szczeblu wojewódzkim):

1) IX Olimpiada Matematyczna Gimnazjalistów – etap okręgowy (stopień II).

2) VIII Olimpiada Informatyczna Gimnazjalistów – etap okręgowy (stopień II)

3) IV Olimpiada Języka Angielskiego dla Gimnazjalistów– etap okręgowy (stopień II).

 

Załącznik nr 2

 

Wykaz konkursów tematycznych i interdyscyplinarnych (punktowane są osiągnięcia

kandydatów co najmniej na szczeblu wojewódzkim):

1) Konkurs „Matematyka – moja pasja”

2) Konkurs Geograficzno-Turystyczny „Przez lądy, morza i oceany…- Ameryka Północna

3) Interdyscyplinarny Konkurs Filozofii Klasycznej „W poszukiwaniu prawdy o człowieku”

4) Interdyscyplinarny Konkurs Ekologiczno – Regionalny

5) Ogólnopolski Konkurs wiedzy o czasach i osobie Karola Wojtyły - Jana Pawła II

„Papież Słowianin”

6) Ogólnopolski Konkurs Historyczny „Losy żołnierza i dzieje oręża polskiego w latach 1939-1945” – etap regionalny

7) Ogólnopolski Konkurs „Losy Bliskich i Losy Dalekich

– Życie Polaków w latach 1914-1989”

 

Załącznik nr 3

 

Wykaz dyscyplin sportowych (indywidualnych i zespołowych), obejmujących konkursy organizowane przez polskie związki sportowe, wojewódzkie interdyscyplinarne stowarzyszenia kultury fizycznej, Szkolny Związek Sportowy lub Ludowe Zespoły Sportowe, w których osiągnięcia kandydatów są punktowane w procesie rekrutacji do szkół ponadgimnazjalnych:

- akrobatyka sportowa, alpinizm, badminton, baseball, biathlon, biathlon letni, biegi na

orientację, biegi przełajowe, bilard, boks, bowling sportowy, brydż sportowy, curling,

gimnastyka artystyczna, gimnastyka sportowa, golf, hokej na lodzie, hokej na trawie,

jeździectwo, judo, ju-jitsu, kajak polo, kajakarstwo, kajakarstwo górskie, karate fudokan, karate kyokushin, karate shotokan, karate tradycyjne, karate WKF, kendo, kick-boxing, kolarstwo górskie, kolarstwo szosowe, kolarstwo torowe, koszykówka, kręglarstwo, lekkoatletyka, łucznictwo, łyżwiarstwo figurowe, łyżwiarstwo szybkie, łyżwiarstwo szybkie – short track, modelarstwo kołowe, modelarstwo kosmiczne, modelarstwo lotnicze, modelarstwo pływające, narciarstwo alpejskie, narciarstwo klasyczne – biegi, skoki i kombinacja norweska, pięciobój nowoczesny, pływanie, pływanie synchroniczne, piłka nożna, piłka ręczna, piłka siatkowa, piłka siatkowa plażowa, piłka wodna, podnoszenie ciężarów, saneczkarstwo, skiboby, skoki do wody, snowboard, softball, sport kartingowy, strzelectwo sportowe, szachy, szermierka, rugby, taekwondo ITF, taekwondo WTF, taniec sportowy, tenis, tenis stołowy, triathlon, unihokej, warcaby, wędkarstwo sportowe, wioślarstwo, wrotkarstwo, wspinaczka sportowa, wu shu, wyścigi psich zaprzęgów, zapasy – styl klasyczny, zapasy – styl wolny, żeglarstwo, żeglarstwo lodowe.