Zapytanie ofertowe nr 14/2017

 

Warta, dn.28.07.2017r.

 

 

 

Zapytanie ofertowe nr 14/2017

 

 

 

W związku z realizacją przez Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Warcie projektu pn. „Podniesienie jakości kształcenia w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Warcie” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 - Działanie XI.1 Wysoka jakość edukacji, Poddziałanie XI.1.2 Kształcenie ogólne, zapraszamy do składania oferty cenowej na dostawę pomocy dydaktycznych do biologii.

 

Zapytanie dotyczy zamówienia, którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości 30.000,00 euro

 

  1. Przedmiot zamówienia:

 

Zakup pomocy dydaktycznych do biologii wraz z dostawą do siedziby Zamawiającego,
Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Warcie, ul. 3-go Maja 29, 98-290 Warta w ramach projektu
nr
RPLD.11.01.02-10-B007/16 pn. „Podniesienie jakości kształcenia w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych”

II. Opis przedmiotu zamówienia.

L.p

Przedmiot zamówienia

Ilość

Jednostka

miary

Cena jednostkowa w zł. brutto

Wartość zł. w brutto

1

Mikroskop z możliwością podłączenia do komputera:

- wbudowane oświetlenie z możliwością regulacji jasności,
- immersja,
- dwusoczewkowy kondensor Abbego 1,25,
- cztery obiektywy achromatyczne,
-
stolik z możliwością regulacji,
- zintegrowane pokrętła regulacji precyzyjnej i zgrubnej,
- możliwość regulacji ostrości,
- okulary o szerokim polu widzenia.

Zestaw powinien zawierać:

- mikroskop cyfrowy

- kamerę cyfrow z matrycą min. 3 Mpx i interfejsem USB 2.0. 

- obiektywy: 4x, 10x, 40x, 100x (olejowe)

- okulary: WF10x, WF16x

- kondensor Abbego

- olejek immersyjny

- DYSK INSTALACYJNY CD (instrukcja automatycznej konfiguracji, sterowniki, oprogramowanie do oglądania, zapisywania i przetwarzania obrazu)

- kabel USB

- kabel zasilający 220 V

- instrukcja obsługi i karta gwarancyjna

 

1

sztuka

 

 

2.

Szkielet człowieka:
- z tworzywa sztucznego, odpornego na pęknięcia,
- naturalny odlew szkieletu z prezentacją szczelin, otworów i szczegółów anatomicznych,
- możliwość rozłożenia czaszki na sklepienie czaszki, podstawę czaszki i żuchwę,
- uzębienie typowe dla osobnika dorosłego,
- możliwość demontażu czaszki, kończyn górnych i dolnych,
- wysokość min 170 cm

Zestaw powinien zawierać:
- szkielet, statyw, osłona przeciwkurzowa

 

1

sztuka

 

 

3.

Model blokowy skóry:
- powiększenie min.70x,
- prezentacja warstw skóry i jej strukturę w
trójwymiarze,
- prezentacja włosów, cebulek, gruczołów łojowych, gruczołów potowych, receptorów, nerw i naczyń,
- wymiary: dł. min.44 x szer. min.24 x wys. min.23 cm,
- model na podstawie.

 

1

sztuka

 

 

4.

Model serca:
- dwuczęściowe,
- demonstracja anatomii serca z komorami, przedsionkami, żyłami i aortą,
- możliwość zdejmowania przedniej ściany serca w celu ukazania komór,
- wymiary: wys. min. 19cm x szer. min.12cm x głęb. min. 12 cm
- model na statywie

 

1

sztuka

 

 

5.

Tułów człowieka:
- dwupłciowy,
- 24 części,
- z możliwością rozłożenia na:
* 3-częściową głowę,
* 2-częściowy żołądek,
* 4-częściowe jelita,
* 2-częściową pierś kobiecą,
* 2 płuca,
* 2-częściowe serce,
* wątroba z pęcherzykiem żółciowym,
* przednią połowę nerki,
* 3-częściowe żeńskie narządy płciowe z embrionem,
* 4-częściowe męskie narządy płciowe,
- wymiary:
wys. min. 87 cm x szer. min. 38 cm x głęb. min. 25 cm,
- z osłoną przeciwkurzową

 

1

sztuka

 

 

6.

Glukometr kalibrowany do osocza (mg / dl) w zestawie z nakłuwaczem
i paskami testowymi,
- w etui.

 

1

sztuka

 

 

7.

Zestaw pasków do oznaczania poziomu cukru we krwi (min. 50 sztuk)

1

sztuka

 

 

8.

Organizmy jednokomórkowe, zestaw składający się z 10 preparatów:
1. Amoeba proteus, pełzak odmieniec
2. Radiolaria, promienice, skamieniałości
3. Foraminifera, otwornice, współczesne z Morza Śródziemnego
4. Euglena viridis, euglena zielona 5. Ceratium hirundinella, słodkowodny dinofit (bruzdnice) 6. Trypanosoma gambiense, świdrowiec gambijski, wywołujący śpiączkę afrykańską, rozmaz krwi 7. Plasmodium, zarodziec wywołujący malarię, rozmaz krwi 8. Eimeria stidae, zainfekowana wątroba, stadia rozwoju, p.p. 9. Paramaecium, pantofelek, mikro- i makronukleus 10. Vorticella, wirczyk, orzęsek bruzdkowy
.

1

sztuka

 

 

9.

Mitoza i mejoza, zestaw 6 preparatów:

1. Mitoza, p.w. wierzchołków korzeni cebuli.

2. Fazy mitozy w p.s. przez czerwony szpik kostny ssaka.

3. Fazy mejozy i mitozy w p.s. jądra salamandry. 4. Lilia (Lilium), komórki macierzyste mikrospor ukazujące telofazę pierwszego i profazę drugiego podziału. 5. Chromosomy olbrzymie, rozmaz z gruczołu ślinowego ochotki.

6. Glista końska (Ascaris megalocephala), p.s. macic ukazujący fazy dojrzewania.

1

sztuka

 

 

10.

Zestaw narzędzi preparacyjnych:
- wszystkie narzędzia są wykonane ze stali nierdzewnej,

- 1 etui z tworzywa sztucznego,
- 1 brzytwa, uchwyt z tworzywa sztucznego,
- 2 skalpele,
- 2 pincety,
- 1 nożyczki anatomiczne,
- 1 nożyczki mikroskopowe,
- 1 igła preparacyjna prosta,
- 1 igła preparacyjna typu lancet,
- 1 igła biopsyjna.

1

sztuka

 

 

11.

Skalpel chirurgiczny wykonany ze stali nierdzewnej

3

sztuka

 

 

12.

Zestaw szkiełek podstawowych o szlifowanych krawędziach, wymiary
dł. 76 x szer. 26 mm, 100 sztuk

1

sztuka

 

 

13.

Zestaw szkiełek nakrywkowych, 100 sztuk

1

sztuka

 

 

14.

Ciśnieniomierz/pulsomierz automatyczny

1

sztuka

 

 

 

III. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.

 

IV. Opis sposobu przygotowania oferty:

1. Oferta powinna zawierać dane Oferenta,

2. Oferta powinna zawierać ceny brutto.

3. Wykaz dokumentów, jakie Oferenci muszą dostarczyć Wykonawcy w celu potwierdzenia

spełnienia warunków udziału w postępowaniu:

a) wypełniona przez Oferenta tabela Opis przedmiotu zamówienia (pkt. II),

b) oświadczenie Oferenta (wg wzoru załącznik nr 1),

c) oświadczenie o braku powiązań osobowych lub kapitałowych (wg wzoru załącznik nr 2).

 

V. Kryterium wyboru oferty:

 

1. Zamówienie zostanie udzielone Wykonawcy, który zaproponuje w ramach oferty najniższą cenę brutto. 2. Podana cena ma obejmować cenę brutto oraz wszystkie koszty związane z realizacją usługi
z uwzględnieniem wszystkich opłat i podatków. Cena ma być podana w złotych polskich. Cena zostanie ustalona na okres obowiązywania umowy i nie będzie podlegać zmianom. Ocenie podlegać będzie cena brutto oferty.
3. W przypadku, gdy Wykonawca przedstawił rażąco niską cenę, oferta zostanie uznana za nieważną. Rażąco niska cena to cena nieadekwatnie zaniżona w stosunku do warunków rynkowych
4. Zamawiający złoży zamówienie u Wykonawcy, który nie został wykluczony, a jego oferta odpowiada wszystkim wymaganiom przedstawionym w zapytaniu ofertowym.

 

VI. Miejsce, termin i sposób złożenia oferty:

1.Oferty należy składać do dnia 09.08.2017r. do godz. 12.00 pocztą elektroniczną na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. w zamkniętej kopercie osobiściew sekretariacie Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Warcie, ul. 3-go Maja 29, 98-290 Warta lub pocztą z dopiskiem: „Dostawa pomocy dydaktycznych do biologii na potrzebę realizacji projektu pn „Podniesienie jakości kształcenia w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Warcie” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

2. O terminie złożenia oferty decyduje data wpływu oferty do siedziby Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych

w Warcie.

3. Złożenie oferty stanowiącej odpowiedź na niniejsze zapytanie jest równoznaczne
z akceptacją zawartych w nim zapisów.

4. Oferent może, przed upływem terminu przesyłania ofert, zmienić lub wycofać ofertę.

5. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

6. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Oferentów wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.

7. Zamawiający zastrzega możliwość odwołania postępowania bez podania przyczyn.

8.W przypadku przekroczenia kwoty zaplanowanej w budżecie projektu na realizację usługi lub
w przypadku złożenia ofert na taką samą kwotę przez kilku Oferentów, Zamawiający dopuszcza możliwość negocjacji ceny usługi.

9. Weryfikacja dokumentów zostanie przeprowadzona przez koordynatora projektu w siedzibie Zamawiającego.
10. Oferenci zostaną powiadomieni o wyborze oferty.
11. Wybrany Oferent zobowiązany jest do podpisania z Zamawiającym umowy na dostawę pomocy dydaktycznych do geografii w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.
12.
Płatność uregulowana będzie przelewem bankowym w terminie nie później niż 14 dni od dnia przedłożenia faktury przez Wykonawcę.
13. Zamawiający unieważni postępowanie, gdy cena najkorzystniejszej oferty przewyższy kwotę, którą Zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.
14. Osoba do kontaktu w sprawach związanych z przedmiotowym zapytaniem: koordynator projektu, Nina Michalak-Orszulak, e-mail
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. , Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

 

Załączniki:

1.Oświadczenie Oferenta.

2.Oświadczenie o braku powiązań osobowych lub kapitałowych