Zapytanie ofertowe nr 13/2017

 

Warta, dn.28.07.2017r.

 

 

 

Zapytanie ofertowe nr 13/2017

 

 

 

W związku z realizacją przez Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Warcie projektu pn. „Podniesienie jakości kształcenia w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Warcie” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 - Działanie XI.1 Wysoka jakość edukacji, Poddziałanie XI.1.2 Kształcenie ogólne, zapraszamy do składania oferty cenowej na dostawę pomocy dydaktycznych do geografii.

 

Zapytanie dotyczy zamówienia, którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości 30.000,00 euro

 

  1. Przedmiot zamówienia:

 

Zakup pomocy dydaktycznych do geografii wraz z dostawą do siedziby Zamawiającego,
Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Warcie, ul. 3-go Maja 29, 98-290 Warta w ramach projektu
nr
RPLD.11.01.02-10-B007/16 pn. „Podniesienie jakości kształcenia w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych”

 

II. Opis przedmiotu zamówienia.

L.p

Przedmiot zamówienia

Ilość

Jednostka

miary

Cena jednostkowa w zł. brutto

Wartość zł. w brutto

1

Kompas

- dokładny kompas z pływającą tarczą w wytrzymałej obudowie, z możliwością użycia jako kompas namiarowy oraz jako kompas marszowy.

 

8

sztuka

 

 

2.

Taśma miernicza odporna na ścieranie, stalowa, powlekana nylonem o długości 5-15m

8

sztuka

 

 

3.

Model Układu Słonecznego

- podświetlany, ruchomy z miniplanetarium w postaci transparentnych półkul, zasilany bateriami

1

sztuka

 

 

4.

Wskaźniki do badania ph gleby.

Zestaw powinien zawierać:

- Płyn Helliga

- Strzykawka 5 ml

- Strzykawka 10 ml

- Bibuły osuszające

- Lupa powiększająca

- Probówka okrągło denna

- Stojak plastikowy do probówek

- Łyżeczka do poboru próbek gleby

- Płytka porcelanowa kwasomierza Helliga

- Trzy łyżeczki do poboru odczynników sypkich

- Trzy próbówki analityczne płaskodenne z korkami

- Zalaminowane skale barwne do odczytywania wyników.

- 15/cie plastikowych buteleczek z mianowanymi roztworami wskaźników

- Siateczka do usuwania zanieczyszczeń mechanicznych z pola poboru wody

 

1

sztuka

 

 

5.

Mapa Europy fizyczna/krajobrazowa:

-zawiera mapę ukształtowania powierzchni Europy, mapę ukształtowania powierzchni Europy – konturową,

- laminowana, oprawiona w drewniane wałki z zawieszką, w języku polskim.

 

1

sztuka

 

 

6.

Mapa polityczna Europy:

- przedstawiająca najbardziej aktualny podział polityczny Europy (uwzględnia powstanie Kosowa), sieć głównych dróg, ważne linie promowe, największe lotniska i porty morskie, granice sektorów ekonomicznych na Morzu Północnym, zestawienie najważniejszych danych o wszystkich państwach europejskich.

- laminowana dwustronnie folią strukturalną o podwyższonej wytrzymałości na rozdzieranie
- oprawa: drewniane półwałki z zawieszeniem sznurkowym

Format min: 
160 x 120 cm

1

sztuka

 

 

7.

Mapa Europy - płyty litosfery:

- ścienna, laminowana, oprawiona w drewniane wałki z zawieszką, w języku polskim.

 

1

sztuka

 

 

8.

- Europa. Mapa polityczna/administracyjna - Mapa dwustronna, ścienna, laminowana, oprawiona w drewniane wałki z zawieszką, w języku polskim.

 

1

sztuka

 

 

9.

Mapa Polski:

- Polska fizyczna / konturowa

- mapa ścienna

- laminowana

- oprawiona w drewniane wałki z zawieszką

- aktualizacja 2016

 

1

sztuka

 

 

10.

Mapa Polski:

- mapa administracyjna

- ścienna, laminowana, oprawiona w drewniane wałki z zawieszką

- w j. polskim

 

1

sztuka

 

 

11.

Atlas geograficzny dla szkół ponadgimnazjalnych. Świat. Polska. Liceum ogólnokształcące, liceum profilowane i technikum

- uniwersalny atlas geograficzny,. Oprawa twarda.

 

8

sztuka

 

 

12.

Profile glebowe – zestaw próbek gleb - minimum 15 podstawowych rodzajów gleb występujących na świecie zamknięty w drewnianej walizce o wymiarach min.27x21x4cm

 

 

1

sztuka

 

 

 

III. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.

 

IV. Opis sposobu przygotowania oferty:

1. Oferta powinna zawierać dane Oferenta,

2. Oferta powinna zawierać ceny brutto.

3. Wykaz dokumentów, jakie Oferenci muszą dostarczyć Wykonawcy w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu:

a) wypełniona przez Oferenta tabela Opis przedmiotu zamówienia (pkt. II),

b) oświadczenie Oferenta (wg wzoru załącznik nr 1),

c) oświadczenie o braku powiązań osobowych lub kapitałowych
(wg wzoru załącznik nr 2).

 

V. Kryterium wyboru oferty:

 

1. Zamówienie zostanie udzielone Wykonawcy, który zaproponuje w ramach oferty najniższą cenę brutto. 2. Podana cena ma obejmować cenę brutto oraz wszystkie koszty związane z realizacją usługi
z uwzględnieniem wszystkich opłat i podatków. Cena ma być podana w złotych polskich. Cena zostanie ustalona na okres obowiązywania umowy i nie będzie podlegać zmianom. Ocenie podlegać będzie cena brutto oferty.
3. W przypadku, gdy Wykonawca przedstawił rażąco niską cenę, oferta zostanie uznana za nieważną. Rażąco niska cena to cena nieadekwatnie zaniżona w stosunku do warunków rynkowych
4. Zamawiający złoży zamówienie u Wykonawcy, który nie został wykluczony, a jego oferta odpowiada wszystkim wymaganiom przedstawionym w zapytaniu ofertowym.

 

VI. Miejsce, termin i sposób złożenia oferty:

1.Oferty należy składać do dnia 09.08.2017r. do godz. 12.00 pocztą elektroniczną na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. w zamkniętej kopercie osobiściew sekretariacie Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Warcie, ul. 3-go Maja 29, 98-290 Warta lub pocztą z dopiskiem: „Dostawa pomocy dydaktycznych do geografii na potrzebę realizacji projektu pn „Podniesienie jakości kształcenia w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Warcie” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

2. O terminie złożenia oferty decyduje data wpływu oferty do siedziby Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych

w Warcie.

3. Złożenie oferty stanowiącej odpowiedź na niniejsze zapytanie jest równoznaczne
z akceptacją zawartych w nim zapisów.

4. Oferent może, przed upływem terminu przesyłania ofert, zmienić lub wycofać ofertę.

5. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

6. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Oferentów wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.

7. Zamawiający zastrzega możliwość odwołania postępowania bez podania przyczyn.

8.W przypadku przekroczenia kwoty zaplanowanej w budżecie projektu na realizację usługi lub
w przypadku złożenia ofert na taką samą kwotę przez kilku Oferentów, Zamawiający dopuszcza możliwość negocjacji ceny usługi.

9. Weryfikacja dokumentów zostanie przeprowadzona przez koordynatora projektu w siedzibie Zamawiającego.

10. Oferenci zostaną powiadomieni o wyborze oferty.

11. Wybrany Oferent zobowiązany jest do podpisania z Zamawiającym umowy na dostawę pomocy dydaktycznych do geografii w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.

12. Płatność uregulowana będzie przelewem bankowym w terminie nie później niż 14 dni od dnia przedłożenia faktury przez Wykonawcę.

13. Zamawiający unieważni postępowanie, gdy cena najkorzystniejszej oferty przewyższy kwotę, którą Zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

14. Osoba do kontaktu w sprawach związanych z przedmiotowym zapytaniem: koordynator projektu, Nina Michalak-Orszulak, e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. , Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Załączniki:

1.Oświadczenie Oferenta.

2.Oświadczenie o braku powiązań osobowych lub kapitałowych