Zapytanie ofertowe nr 16/2017

 

 

Warta, dn.01.08.2017r.

 

Zapytanie ofertowe nr 16/2017

 

W związku z realizacją przez Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Warcie projektu pn. „Podniesienie jakości kształcenia w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Warcie” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 - Działanie XI.1 Wysoka jakość edukacji, Poddziałanie XI.1.2 Kształcenie ogólne, zapraszamy do składania oferty cenowej na dostawę tablicy interaktywnej, projektora i podstawy mobilnej do tablicy.

Zapytanie dotyczy zamówienia, którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości 30.000,00 euro

  1. Przedmiot zamówienia:

Zakup tablicy interaktywnej, projektora i podstawy mobilnej do tablicy wraz z dostawą do siedziby Zamawiającego, Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Warcie, ul. 3-go Maja 29, 98-290 Warta w ramach projektu nr RPLD.11.01.02-10-B007/16 pn. „Podniesienie jakości kształcenia w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych”

II. Opis przedmiotu zamówienia.

L.p

Przedmiot zamówienia

Ilość

Jednostka

miary

Cena jednostkowa w zł. brutto

Wartość zł. w brutto

1

Tablica interaktywna

Parametry:

- Technologia: pozycjonowanie w podczerwieni

- Przekątna tablicy: 83"

- Przekątna powierzchni roboczej: 80"

- Rodzaj powierzchni:

magnetyczna
matowa
porcelanowa
suchościeralna
(uszkodzenie nie wpływa na działanie tablicy)

- Sposób obsługi: palec lub dowolny wskaźnik

- Format obrazu: 4:3

- Rozdzielczość: 32768 x 32768

- Dokładność odczytu: <0,05mm

- Prędkość kursora: 120"/sekundę

- Czas reakcji: Pierwsza kropka 16ms, ciągła linia 8ms

- Komunikacja: USB

- Paski skrótów
-
Obsługa 10 punktów dotyku jednocześnie

- Oprogramowanie w języku polskim (niewymagająca sterowników)

- Wymiary tablicy: 1720 x 1250 x 36 mm

 

 

 

 

- Wymiary powierzchni roboczej: 1680 x 1180 mm

- Waga tablicy: 20 kg

- Zasilanie: Port USB

- Akcesoria: Instrukcja obsługi, inteligentna półka na pisaki, kabel USB (6m),
pisaki (3 szt), uchwyty do montażu na ścianie,
wskaźnik teleskopowy

 

Powyżej określono minimalne parametry urządzenia

1

sztuka

 

 

2.

Projektor:

- Typ projektora: DLP
- Rozdzielczość: XGA 1024x768 

- Format obrazu: 4:3
- Jasność [lm]: 3300
- Kontrast:15000:!
- złącza wejścia / wyjścia: Wejście VGA (D-sub 15pin)x2 (z komponentowym)

Wejście HDMI

Wyjście VGAx1

Wejście kompozytowe Wideo (RCA)x1

Wejście S-Videox1

Wejście audio (Mini Jack)x1 Wyjście audio (Mini Jack)x1 Głośnik 2Wx1

USB (Typ B)x1

RS232 (DB-9pin)x1
- Akcesoria:
Pilot z bateriami
Karta Gwarancyjna
Kabel zasilający
Kabel VGA
Instrukcja szybkiego uruchomienia

- Kompatybilny z oferowaną tablicą interaktywną


Powyżej określono minimalne parametry urządzenia

1

sztuka

 

 

3.

Podstawa uniwersalna do oferowanej tablicy mobilnej- - regulacja uchwytów
- ramię do projektora z wysięgnikiem 

 - podstawa zintegrowana z wysięgnikiem
- wykonana z profili stalowych, malowanych proszkowo

- kółka z blokadą.

 

 

 

 

 

 

III. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.

 

IV. Opis sposobu przygotowania oferty:

1. Oferta powinna zawierać dane Oferenta,

2. Oferta powinna zawierać ceny brutto.

3. Wykaz dokumentów, jakie Oferenci muszą dostarczyć Wykonawcy w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu:

a) wypełniona przez Oferenta tabela Opis przedmiotu zamówienia (pkt. II),

b) oświadczenie Oferenta (wg wzoru załącznik nr 1),

c) oświadczenie o braku powiązań osobowych lub kapitałowych
(wg wzoru załącznik nr 2).

 

V. Kryterium wyboru oferty:

 

1. Zamówienie zostanie udzielone Wykonawcy, który zaproponuje w ramach oferty najniższą cenę brutto. 2. Podana cena ma obejmować cenę brutto oraz wszystkie koszty związane z realizacją usługi
z uwzględnieniem wszystkich opłat i podatków. Cena ma być podana w złotych polskich. Cena zostanie ustalona na okres obowiązywania umowy i nie będzie podlegać zmianom. Ocenie podlegać będzie cena brutto oferty.
3. W przypadku, gdy Wykonawca przedstawił rażąco niską cenę, oferta zostanie uznana za nieważną. Rażąco niska cena to cena nieadekwatnie zaniżona w stosunku do warunków rynkowych
4. Zamawiający złoży zamówienie u Wykonawcy, który nie został wykluczony, a jego oferta odpowiada wszystkim wymaganiom przedstawionym w zapytaniu ofertowym.

 

VI. Miejsce, termin i sposób złożenia oferty:

1.Oferty należy składać do dnia 11.08.2017r. do godz. 12.00 pocztą elektroniczną na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. w zamkniętej kopercie osobiściew sekretariacie Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Warcie, ul. 3-go Maja 29, 98-290 Warta lub pocztą z dopiskiem: „Dostawa zestawu interaktywnego na potrzebę realizacji projektu pn „Podniesienie jakości kształcenia
w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Warcie”
współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

2. O terminie złożenia oferty decyduje data wpływu oferty do siedziby Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych

w Warcie.

3. Złożenie oferty stanowiącej odpowiedź na niniejsze zapytanie jest równoznaczne
z akceptacją zawartych w nim zapisów.

4. Oferent może, przed upływem terminu przesyłania ofert, zmienić lub wycofać ofertę.

5. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

6. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Oferentów wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.

7. Zamawiający zastrzega możliwość odwołania postępowania bez podania przyczyn.

8.W przypadku przekroczenia kwoty zaplanowanej w budżecie projektu na realizację usługi lub
w przypadku złożenia ofert na taką samą kwotę przez kilku Oferentów, Zamawiający dopuszcza możliwość negocjacji ceny usługi.

9. Weryfikacja dokumentów zostanie przeprowadzona przez koordynatora projektu w siedzibie Zamawiającego.

10. Oferenci zostaną powiadomieni o wyborze oferty.

11. Wybrany Oferent zobowiązany jest do podpisania z Zamawiającym umowy na dostawę pomocy dydaktycznych do geografii w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.

12. Płatność uregulowana będzie przelewem bankowym w terminie nie później niż 14 dni od dnia przedłożenia faktury przez Wykonawcę.

13. Zamawiający unieważni postępowanie, gdy cena najkorzystniejszej oferty przewyższy kwotę, którą Zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

14. Osoba do kontaktu w sprawach związanych z przedmiotowym zapytaniem: koordynator projektu, Nina Michalak-Orszulak, e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. , Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

 

Załączniki:

1.Oświadczenie Oferenta.

2.Oświadczenie o braku powiązań osobowych lub kapitałowych