Zapytanie ofertowe nr 17/2017


Warta, dn.09.08.2017r.

 

Zapytanie ofertowe nr 17/2017

 

W związku z realizacją przez Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Warcie projektu pn. „Podniesienie jakości kształcenia w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Warcie” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 - Działanie XI.1 Wysoka jakość edukacji, Poddziałanie XI.1.2 Kształcenie ogólne, zapraszamy do składania oferty cenowej na dostawę laptopów.

Zapytanie dotyczy zamówienia, którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości 30.000,00 euro

  1. Przedmiot zamówienia:

Zakup laptopów wraz z dostawą do siedziby Zamawiającego, Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Warcie, ul. 3-go Maja 29, 98-290 Warta w ramach projektu nr RPLD.11.01.02-10-B007/16 pn. „Podniesienie jakości kształcenia w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych”

II. Opis przedmiotu zamówienia.

L.p

Przedmiot zamówienia

Ilość

Jednostka

miary

Cena jednostkowa w zł. brutto

Wartość zł. w brutto

1

Laptop:
-stan: nowy
-liczba rdzeni procesora: 2
-gwarancja: producenta
-typ dysku twardego: HDD
-wielkość pamięci RAM: 8 GB
-typ pamięci RAM: DDR4
-częstotliwość taktowania pamięci (MHz): 2133
-maksymalna wielkość pamięci RAM: 16 GB
-wielkość matrycy : 15" – 15.9"
-rozdzielczość (piksele): 1920 x 1080
-powłoka matrycy: matowa
-ekran dotykowy: nie
-seria procesora: intel Core i5
-model procesora: intel Core i5-7200U
-taktowanie bazowe procesora (GHz): 2.5
-taktowanie maksymalne procesora (GHz): 3.1
-pamięć podręczna (MB): 3.0
-rodzaj karty graficznej: grafika dedykowana
-model karty graficznej: aMD Radeon R5 M430
-pamięć karty graficznej: 2 GB
-technologia akumulatora: litowo-jonowy
-liczba komór akumulatora: 4
-pojemność akumulatora (mAh): 2700
-system operacyjny: windows 10 Professional
-typ napędu: DVD pojemność dysku (GB): 500.0
-interfejs dysku: SATA
-prędkość obrotowa dysku HDD: 5400
-komunikacja: wi-Fi 802.11 b/g/n, bluetooth, lAN 10/100 Mbps
-multimedia: czytnik kart pamięci, kamera, głośniki, mikrofon
-sterowanie: klawiatura, touchpad, klawiatura numeryczna
-złącza: HDMI, USB 2.0, USB 3.0, uSB 3.1 typ A, RJ-45, minijack 3,5 mm (audio)

Parametry laptopa muszą być porównywalne lub wyższe lepsze od wymienionych powyżej

 

12

sztuka

 

 

 

 

III. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.

 

IV. Opis sposobu przygotowania oferty:

1. Oferta powinna zawierać dane Oferenta,

2. Oferta powinna zawierać ceny brutto.

3. Wykaz dokumentów, jakie Oferenci muszą dostarczyć Wykonawcy w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu:

a) wypełniona przez Oferenta tabela Opis przedmiotu zamówienia (pkt. II),

b) oświadczenie Oferenta (wg wzoru załącznik nr 1),

c) oświadczenie o braku powiązań osobowych lub kapitałowych
(wg wzoru załącznik nr 2).

 

V. Kryterium wyboru oferty:

 

1. Zamówienie zostanie udzielone Wykonawcy, który zaproponuje w ramach oferty najniższą cenę brutto. 2. Podana cena ma obejmować cenę brutto oraz wszystkie koszty związane z realizacją usługi
z uwzględnieniem wszystkich opłat i podatków. Cena ma być podana w złotych polskich. Cena zostanie ustalona na okres obowiązywania umowy i nie będzie podlegać zmianom. Ocenie podlegać będzie cena brutto oferty.
3. W przypadku, gdy Wykonawca przedstawił rażąco niską cenę, oferta zostanie uznana za nieważną. Rażąco niska cena to cena nieadekwatnie zaniżona w stosunku do warunków rynkowych
4. Zamawiający złoży zamówienie u Wykonawcy, który nie został wykluczony, a jego oferta odpowiada wszystkim wymaganiom przedstawionym w zapytaniu ofertowym.

 

VI. Miejsce, termin i sposób złożenia oferty:

1.Oferty należy składać do dnia 18.08.2017r. do godz. 12.00 pocztą elektroniczną na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. w zamkniętej kopercie osobiściew sekretariacie Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Warcie, ul. 3-go Maja 29, 98-290 Warta lub pocztą z dopiskiem: „Dostawa laptopów na potrzebę realizacji projektu pn „Podniesienie jakości kształcenia
w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Warcie”
współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

2. O terminie złożenia oferty decyduje data wpływu oferty do siedziby Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych

w Warcie.

3. Złożenie oferty stanowiącej odpowiedź na niniejsze zapytanie jest równoznaczne
z akceptacją zawartych w nim zapisów.

4. Oferent może, przed upływem terminu przesyłania ofert, zmienić lub wycofać ofertę.

5. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

6. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Oferentów wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.

7. Zamawiający zastrzega możliwość odwołania postępowania bez podania przyczyn.

8.W przypadku przekroczenia kwoty zaplanowanej w budżecie projektu na realizację usługi lub
w przypadku złożenia ofert na taką samą kwotę przez kilku Oferentów, Zamawiający dopuszcza możliwość negocjacji ceny usługi.

9. Weryfikacja dokumentów zostanie przeprowadzona przez koordynatora projektu w siedzibie Zamawiającego.

10. Oferenci zostaną powiadomieni o wyborze oferty.

11. Wybrany Oferent zobowiązany jest do podpisania z Zamawiającym umowy na dostawę pomocy dydaktycznych do geografii w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.

12. Płatność uregulowana będzie przelewem bankowym w terminie nie później niż 14 dni od dnia przedłożenia faktury przez Wykonawcę.

13. Zamawiający unieważni postępowanie, gdy cena najkorzystniejszej oferty przewyższy kwotę, którą Zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

14. Osoba do kontaktu w sprawach związanych z przedmiotowym zapytaniem: koordynator projektu, Nina Michalak-Orszulak, e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. , Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Załączniki:

1.Oświadczenie Oferenta.

2.Oświadczenie o braku powiązań osobowych lub kapitałowych